Gå till innehåll
IFK Hedemora Skidor
IFK Hedemora Skidor

IFK Hedemora Skidor - Stadgar

Stadgar för IFK Hedemora Skidor

Föreningens verksamhetsidé

Verksamheten bygger på att så många som möjligt ska lära sig skidåkningens grunder. Av detta skall klubben arbeta för att få fram duktiga skidåkare som kan hävda sig nationellt/internationellt. Verksamheten är organiserad hela året, mesta aktiviteten finns från september till maj månad.

Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar den enskilda individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vi vill att alla barn/ungdomar skall få utöva sin idrott på sina egna villkor.

Vi vill att verksamheten skall anpassas efter barnens mognad och färdighet.

Vi vill att alla skall kunna delta i vår verksamhet och känna delaktighet och gemenskap.

Därför vill vi arbeta så att;

Skidåkningen i alla led utvecklas och förbättras.

Alla som vill ska få vara med under sina förutsättningar i föreningens verksamhet.

Att vi skapar upplevelser och kontakt mellan människoroch bidrar till ökad mångfald

Alla som deltar är också med och tar ansvar.

Verksamheten ska ge alla kamratskap, trygghet och social gemenskap.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

 • 1 Ändamål

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund!

Föreningen ska i sin verksamhet aktivt verka för en dopingfri idrott.

Föreningen ska bedriva följande idrotter

 • Längdskidåkning
 • Terränglöpning
 • 2 Föreningens namn mm

Föreningens fullständiga namn är IFK Hedemora Skidor.

Föreningens organisationsnummer är XXXXX.

Föreningen har sin hemort i Hedemora kommun.

 • 3 Sammansättning, tillhörighet mm

Föreningen består av de fysiska personer som upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen är medlem i Svenska Skidförbundet och är därigenom ansluten till Svenska Riksidrottsförbundet. Föreningen är dessutom ansluten till Dalarnas Skidförbund. Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och fattade beslut .

Föreningen ska verka för att styrelsen, valberedningen, kommittéer och andra organ får sådan sammansättning att mångfald inklusive jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.

 • 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

 • 5 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera utsedda personer.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

 • 6 Räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden från och med 1 juli till och med 30 juni. 0701 tom 0630.

 • 7 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen lämnas av såväl medlem som styrelsen.

 • 8 Tvist/skiljeklausul och stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda av stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall från frågan avgöras av styrelsen.

Talan i tvist där parterna är, eller när omtvistat rättsförhållande gällde var, enskild medlem, funktionär, förening, IdrottsAB, SDF, Distrikt, SF, RF, Antidopingstiftelsen eller Antidoping Sverige AB (ADSE) får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven i SF:s eller RF:s stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för Idrottens skiljenämnd. Talan måste anhängiggöras senast inom två år från tvistens uppkomst.

 • 9 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs årsmöte med minst 2/3 av antalet lämnade röster. I beslut om upplösning skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar skall skickas till Svenska Skidförbundet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 • 10 Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen

Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan. Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den sökande inom tre veckor till aktuellt SF.

 • 11 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningens.

Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i och med att personen avförs från medlemsregistret.

 • 12 Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den inte har betalat avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens värdegrund, föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tills vidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till att omfatta viss tid och som mest då sex månader. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreningen får föreningen istället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varningen får inte fattas utan att medlemmen fått tillfälle att yttra sig. Beslutet skall inom tre dagar tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning skall fattas av styrelsen och kan överklagas enligt reglerna i Svenska skidförbundets stadgar.

 • 13 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 kap. 3 § nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut
 • ska betala medlemsavgift och andra avgifter som beslutats av föreningen
 • accepterar genom sitt medlemskap att föreningen behandlar personuppgifter för ändamålet föreningsadministration i enlighet med gällande föreningsstadgar
 • har rätt att få information enligt gällande dataskyddslagstiftning om den personuppgiftsbehandling som medlemskapet i föreningen medför
 • accepterar genom sitt medlemskap att personuppgifter behandlas för att åliggande som följer av medlemskapet
 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter i den utsträckning som följer av 6 kap. 2 §
 • har inte rätt att ta del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • 14 Medlems deltagande i skidverksamheten

Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Föreningen har dessutom rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs aktuellt SF:s godkännande.

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 • 15 Tidpunkt och kallelse

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av september månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen beslutar om årsmötet ska hållas på en fysisk plats eller genom elektronisk uppkoppling med deltagarna.

Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna på sätt som styrelsen bestämt. Vidare skall kallelse jämte förslag till dagordning anslås i klubblokal eller på annan lämplig plats, t ex föreningens hemsida. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen eller annan förening eller annan fråga som är av betydelse för föreningen skall det anges i kallelsen.

Handlingar för årsmötet skall finnas tillgängliga för medlemmar.

 • 16 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.

Förslag från medlem (motion) skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

 • 17 Sammansättning och beslutsförhet

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förhinder får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock alltid rätt att företräda sina omyndiga barn. Mötet är beslutsmässigt med de röstberättigade medlemmar och ombud som är närvarande på mötet

 • 17 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

 • att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år;
 • att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet; och
 • att förfallna medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 • 19 Beslut om omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Beslut bekräftas med klubbslag.

Beslut fattade av årsmöte gäller från årsmötets avslutande om inte annat beslutas

 • 20 Valbarhet

Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem av föreningen.

 • 21 Ärenden till årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.

 1. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för de kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för ett år
 15. b) fyra ledamöter i styrelsen för två år
 16. c) en suppleant för två år
 17. d) två revisorer jämte två suppleanter för ett år. I detta val får inte styrelsen delta.
 18. e) två ledamöter för valberedningen för ett år av vilka en utses till ordförande
 19. f) beslut om val av representanter SDF-möten
 1. Övriga frågor

Beslut i fråga av större betydelse för ekonomin får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.

 • 22 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till ett extra årsmöte.

Styrelsen är skyldig att kalla till ett extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådana önskemål skall framställas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen fått begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till ett sådant möte. Detta möte skall hållas inom två månades från kallelsen. Kallelse med dagordning skall presenteras i klubblokal eller på sätt som styrelsen bestämt senast sju dagar före mötet

Vid ett extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas.

Vad gäller rösträtt och beslutsrätt se §17 och §18.

VALBEREDNINGEN

 • 23 Valberedningen skall bestå av en ordförande och en övrig ledamot valda av årsmötet.

Båda könen ska vara representerade om så är möjligt.

Valberedningen skall senast sex veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om dom vill kandidera en mandatperiod till,

Senast tre veckor före årsmötet skall förslag från valberedningen finnas tillgängligt i klubbstugan.

REVISORER

 • 24 Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas av de revisorer som årsmötet utsett. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes-, styrelseprokoll och övriga handlingar. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

 • 25 Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt åtta ledamöter och två suppleanter, styrelsen ska vara jämt representerad av kvinnor och män. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Avgår ledamot före mandatperiodens utgång inträder suppleant i dennes ställe.

Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning i styrelsen.

 • 26 Styrelsens åligganden

När årsmötet inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall, inom ramen för RF:s respektive SFs stadgar, svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen särskilt att

 • se till att föreningen följer gällande lagar och andra bindande regler, däribland att begära att belastningsregisterutdrag visas upp enligt RF:s stadgar
 • verkställa av årsmötet fastställda beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisionen räkenskaper mm enligt §24
 • förbereda årsmötet

Ordföranden ska leda styrelsens arbete och bevaka att styrelsen fullgör sina uppgifter enligt föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut. Har ordföranden förhinder ska vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen ska besluta om fördelning av arbetsuppgifterna genom en särskild upprättad arbetsordning.

Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten, föra protokoll över styrelsens sammanträden, se till att föreningens handlingar hålls ordnare och förvara på betryggande sätt, se till att fattade beslut verkställs, som ordförande inte bestämmer annat underteckna utgående handlingar, årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen

Kassören

Se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter, se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer, svara för föreningens bokföring, årligen upprätta balans- och resultaträkning, utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning, se till att föreningens skatter, avgifter och skulder betalas i rätt tid, föra medlemsförteckning, sköta deklaration, föra inventarieförteckning, se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens byggnader, idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade på ett betryggande sätt.

 • 27 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst hälften av antalet ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsen närvarande ledamöter är överens om det. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. I brådskande fall för ordförande besluta att ett ärende skall avgöra genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde, om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmaste efterföljande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterade. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

 • 28 Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta beslutanderätt i enskilda ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem, anställd eller annan utsedd person. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen om detta.

SEKTIONER

 • 29 Bildande och nedläggning av sektion

Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av föreningens årsmöte eller extra årsmöte som sammankallats för prövning av sådan fråga.

 • 30 Sektionsstyrelse

Ledningen för varje sektion övas av en sektionsstyrelse. Sektionsstyrelsen väljs av möte med förenigensmedlemmar som bedriver idrotten vilken handhas av sektionen. Sektionsmötets val av sektionsstyrelse skall underställas föreningens styrelse för godkännande. Härutöver får föreningens styrelse utse en av styrelsens ledamöter att ingå i sektionsstyrelsen. Föreningens styrelse har rätt att entlediga ledamot i sektionsstyrelse.

 • 31 Instruktion för sektionsstyrelse

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion eller på annat lämpligt sätt, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

 • 32 Budget och verksamhetsplan för sektion

Sektionsstyrelsen upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektion att gälla under nästkommande verksamhetsår. Budget och planen inges till styrelsen för godkännande. Styrelsen gör de ändringar i budget och plan som anses nödvändiga med hänsyn till föreningens ekonomiska ställning eller den väntande utvecklingen av den idrottsliga verksamheten.

BILAGA

RF:s STADGAR (utdrag)

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund (2021)

1 §

Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och värdegrunden.

Idrottens verksamhetsidé

Vi bedriver idrott i föreningar för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Definitioner och konstateranden:

Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Den fysiska prestationen har mer än försumbar betydelse. Idrottsrörelsen lägger särskild vikt på följande fyra områden.

Fysisk aktivitet: Det fysiska momentet är av mer än försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet.

Träning: Idrotten består av träning och lek som ger möjlighet till fysisk, mental, social eller kulturell utveckling.

Tävling: Idrotten har definierade tävlingsregler som bestäms och ägs av idrottens organisation.

Välmående: Idrotten bygger på att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande.

Idrott består av

träning och lek, tävling och uppvisning.

Idrotten ger

fysisk, psykisk, social och kulturell utveckling.

Vi organiserar vår idrott

i självständiga föreningar och förbund som tillsammans utgör en fri och frivillig folkrörelse förenad i Riksidrottsförbundet.

Vi delar in vår idrott

efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar och unga vuxna13-25 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 25 år. I barnidrotten leker vi och ger barnen tillfälle att pröva på olika idrotter. Att ge barnen möjlighet till allsidig idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på breddidrott och elitinriktad idrott. Hälsa, trivsel och välbefinnande är normgivande inom idrotten. 14 I den elitinriktade idrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande och i breddidrotten tjänar även ofta prestation och tävlingsresultat som en sporre.

Vi är en samlad idrottsrörelse

som verkar för samma vision och värdegrund, den genomsyrar alla förbund och föreningar, såväl bredd som elit. Vi värnar om den svenska idrottsrörelsens tradition där elit- och breddverksamhet sker i nära samverkan, som ger inspiration, utveckling och livskraft. Inom idrottsrörelsen respekterar alla förbund och föreningar, såväl elit som bredd, varandras roller och verksamhetsvillkor.

Idrotten följer

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Idrottens vision

Svensk idrott - världens bästa

Svensk idrott vill vara bäst i världen för alla på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras både till form och innehåll. Det bygger på en självstyrande och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar samt en utbildningsverksamhet i världsklass.

Idrottens värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att följa överenskommelser och leva efter god etik och moral. Detta inkluderar bland annat att aktivt arbeta mot doping, matchfixing, osund ekonomi och annat fusk samt mot mobbing, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Publicerad: 2022-11-02

Senast uppdaterad: 2022-11-02

Författare: Jennie Björklund

Sponsorer

Postadress

IFK Hedemora - SK

c/o Rickard Dahlin
Västra Järnvägsgatan 63
776 35 Hedemora

Kontakta oss

info@hedemoraskidor.com